[Video] La Marie: Dilo Lasours Inond Bann Plantasion

Lapli pa pe arete dan nou ti zil Moris. Depi koumansman lane, finn ena gro lapli, loraz ek zekler. Nou bann rezervwar inn preske plin. Bann ponpie ek otorite konserne pe travay byin dir pou debous bann drin ek ponp dilo kot finn akimile. Bann planter osi inn koumans afekte ek zot plantasion inn gate.

Dan larezion La Marie, dilo lasours inn desann dan preske tou karo legim ki trouv laba. Bann legim inn afekte boukou ek bann planter dan gran inkietid.

Video:

Kouma zot tou kone, alert siklonik inn vinn 3 dan Rodrigues. Li for probab ki siklonn-la pou pas pre avek Moris osi dan bann zour ki pe vini. Nou dimann zot tou pran bann prekosion neseser. Nou pou kontinie donn zot informasion lor evolision letan dan Rodrigues ek Moris.

Comments

comments