[Exclusive] Poste-de-Flacq: Manisha “2 fantom inn tap mo laport minwi”

Li afirme linn trouv de fantom Zedi le 18 Zanvie enn minit apre minwi. Manisha* (prenon modifie), 28 an ek enn madam marye, rakont so mezavantir apre ki linn apros nou azordi. Li dir ki se premie fwa li trouv enn sen parey ek li pa ti kwar lor aktivite paranormal ziska azordi minwi. Nou interlokitris rakonte…

Manisha dir: “Mo marye ek mo misie apre mo enn ti bebe 1 an ti lakaz sa lanwit-la. Nou ti pe dormi me mo somey ti kase enn tigit avan minwi paski monn tann enn gro tapaz. Koumandir enn pie inn tonbe. Kan monn sorti andeor nou lasam pou al direksion lakwizinn, monn zet enn koudey andeor par lafenet. Vre mem enn pie inn tonbe pre kot enn vwazin. Ek apre 1-2 minit, mo tann laport pe tape for for par divan. Monn panse vwazin-la inn vinn rod led.”

Manisha inn marse depi lakwizinn pou al direksion laport divan pou guete kisana ti pe tape. Li dir ki linn trouv de lonbraz me pann trouv oken figir. “Ti pe fer nwar ek mo pann rod al ouver akoz mo pa pe trouv personn apart de lonbraz. Me selman zot ti pe tap laport-la for for. Monn desid pou al lev mo mari. Sa ler lamem mo ti bebe inn koumans plere,” Manisha konfie.

Sa abitant Poste-de-Flacq-la dir so mari inn al guete kisana ti pe tape. “Mwa monn okip ti bebe akoz li ti pe plere. Monn prepar dile pou donn li. Kan mo mari inn retourne li dir mwa pena personn par divan. Monn explik li kinn arive ek mo sir ti ena de dimoun par divan laport,” sa fam marye-la explike.

Manisha so mari inn dir li kapav ti move zer sa ou so imazinasion. Me Manisha pann kwar. Li dir nou ki enn lanwit li pann dormi ek inn kontinie tann tapaz. Mem so ti bebe pann kapav dormi ek inn kontinie plere. Enn zourne ti bebe inn fer move ek Manisha pann resi repoze osi.

“Kan mo mari inn dir mwa pena personn monn al montre li pie kinn tonbe. Monn soke ek pann trouv oken pie tonbe. Tou ti dan so plas. Aster mo santi prezans de dimoun dan lakaz. Pena naryin lous me ti bebe pa ti pe aret plere. Li pa malad pourtan ek mo pe fer li bwar. Eski nou bizin fer kitsoz ? Mo mari pann tann naryin ek pann trouv personn divan laport. Me mwa mo sir monn trouv de personn tap laport kot mwa,” Manisha azoute.

Linn apros nou pou dimann konsey ek noun dir li parfwa ena bann aktivite paranormal. Ek kapav gueri par bann lapriyer. Parfwa bann dimoun donn konsey ek linn desid pou piblie so mezavantir. Si zot ena kit konsey pou dir ou konsey Manisha, met enn komanter ek li pou lir. Mersi lepep.

Comments

comments