Henrietta: Kalver Anastasia, 37 An, Apre Pasaz Berguitta

Anastasia, abitant Henrietta ek 37 an, inn apros nou yer, Zedi le 25 Zanvie, pou rakont so kalver apre pasaz siklonn Berguitta. Sa mama 4 zanfan-la nepli kone ki laport pou tape. Linn perdi tou saki ti ena dan so lakaz ek dimann led avek lepep.

Anastasia konfie: “Noun perdi tou zafer saki ti ena dan nou lakaz apre pasaz siklonn Berguitta. Mo pa res naryin ek mo ena 4 zanfan pou nouri. Kot bann minist-la ete. Sirtou Mr Etienne Sinatambou. Kan li ti poz kandida isi, li ti konn nou ek tap nou laport. Azordi, kan nou pe soufer li pa la ek pe kasiet.”

Nou viktim explike ki li retrouv li san naryin. Tou so meb, matla, lili, frizider, masinn a lave ek so larmwar inn ale dan sa siklonn-la. So lakaz ti inonde ek ziska azordi, zot pe ankor netwaye ek met lord. Li konfie ki so bann zanfan ena pou al lekol ek zot pena naryin pou mete. Tou zot materiel skoler inn perdi dan sa debordman-la.

“Mo anvi sisid mwa. Mo latet fatigue toulezour. Nou pena naryin dan lakaz. Mo finn al sekirite sosial pou enn li ed me sa pa sifi. Aster mo pe bizin rod enn kamion ek pey zot pou retir tou mo bann zafer ki fini abime dan lakaz. Mo bizin led ek zenerozite Morisyin. Mo pe soufer ek mo gengn feb. Mo ena malad epilepsi ek mo viv avek enn ti pansion,” Anastasia dir an larm.

Si zot panse zot kapav vinn an ed pou sa mama-la, zot kapav kontakte li lor 58457317pou fer enn don pou li ek so bann zanfan. Nou pe ramas donasion pou li ek si zot anvi kontribie, zot kapav fer enn donasion online par PayPal ou kart kredi anba:

Si nou resi ramas enn ti som, nou pou donn li Anastasia pou li resi aste bann materiel skoler pou so bann zanfan. Nou remersie zot lepep ek pa blie partaz sa lartik-la pou pas mesaz an detres Anastasia.

Comments

comments