[Exclusive] Rose-Belle: Sweta “Kan ariv lafin dimwa, mo mari fini tou so lapey lor prostitie”

Pa premie fwa li fer sa depi zot inn marye. Sweta* (prenon modifie) inn apros nou redaksion pou rakont kalver li pe sibir depi plis ki 5 an. Vinod* (prenon modifie) ek Sweta inn marye fini fer 6 an ek de zanfan inn ne depi zot relasion, enn bebe 2 an ek enn tifi 5 an. Nou viktim, enn abitant Rose-Belle ki ena 29 an, rakont so kosmar…

Sweta konfie: “Parfwa li amen prostitie dan lakaz. Me zame linn fer sa dan mo prezans. Li al kit mwa kot mo mama ek pas letan avek bann fam ninport. Monn realiz rol li pe amene kan sak lafin dimwa li dir mwa pann gengn ase larzan. Me pourtan li al travay toulezour. Apre, mo enn vwazinn inn trouv so bann aksion. Ti ena enn fwa mo ti vey li ek swiv li. Mo trouv li rant dan enn pansiona avek de fam.”

Nou viktim inn al stasion lapolis plizir fwa pou anrezistre enn plint kont so mari pou infidelite. Dapre Sweta, bann polisie pann pran so deklarasion akoz zot dir pa pou kapav fer naryin paski infidelie li pa ilegal ek pa kont lalwa dan Moris. Azordi, se Sweta so de zanfan ki pe neglize ek soufer. Enn zafer ki noun konfirme avek enn sours polisiyer.

“Li gengn Rs 15 000 par mwa ek kit zis Rs 3000 ek parfwa Rs 5000. Zame linn kit so lapey full. Kas-la fini kan mo aste manze ti bebe ek pey bill. Sak fwa li tir pretex ziska monn koumans gengn soupson lor Vinod pou infidelite. Ek monn konfirme kan mo vwazinn ek mo mem monn trouv li avek bann lezot fam. Mo pankor dir li kitsoz me mo ti desid pou port plint atansion dimin li tir mo lavi ou koumans bat mwa kan mo dir li so bann verite,” Sweta dir nou.

Nou inn fer nou prop lanket ek inn osi kontakte Vinod, ki pann nie li donn zis Rs 5000 ou mwins dan lakaz. Li dir nou so madam pa travay ek ena de zanfan pou nouri. Me parfwa li pa resi zouen tou le de bout lafin dimwa akoz bann det ki li ti ena avan so maryaz. Kan noun kesionn li lor so bann vizit dan bann pansiona ek bann fam ki li amen lakaz, li pann donn oken repons.

Vinod inn dir li promet nou pou refer so lavi ek esay amen pli boukou kas lakaz. Linn promet pou balans so lavi me li pann aksepte li frekant bann prostitie ek fini lamwatie so larzan lor sa deziem lavi li pe amene-la. Sweta remersie zot tou pou zot sipor ek konsey ki li pe dimande avek zot. Mersi lepep.

Loading...

Comments

comments