Violans Dan Kolez: So Bann Kamarad Agres Ek Tortir Tirouven 14 An

Arselman pe kontinie fer bann dega dan bann kolez. Tirouven (prenon modifie), 14 an, ki frekant enn kolez dan Port-Louis, inn agrese ek tortire par so de kamarad, dan so kolez Vandredi le 26 Zanvie. Blese lor latet, adolesan-la inn admet lopital. Tromatize, li nepli anvi retourn so kolez.

Tirouven li dan Form 1 ek fek admet dan sa kolez prive ki trouv Port-Louis. Li ti byin kontan ki linn retrouv enn kolez apre linn fer fas a plizir difikilte ek ti kontan pou fer nouvo kamarad. Me kouma linn admet, de parmi so bann kamarad inn koumans takinn li ek insilte li. Linn rakont so mezavantir avek so mama ki finn konsey li pou rant korek avek bann-la. Se koumsa mem ki Tirouven inn perdi pasians.

Vandredi, enn tigit avan lekol fini, ver 14hr30, Tirouven inn telefonn so mama, Devi (prenon modifie), 36 an, lor so telefonn portab pou dir li ki linn viktim enn agresion. San tarde, Devi inn al so kolez ek enn fwa sir plas, li pann kwar so lizie.

So garson ti anba, so semiz tase avek labou. Li ti port bann blesir lor so latet. Mama-la inn transport so garson lopital Dr A. G. Jeetoo kot li touzour admet. So leta lasante stab.

Kalver

Rankontre lor so lili lopital dan prezans so mama, Tirouven, an larm, rakont so kalver. “Mo de kamarad pran plezir avek mwa souvan. Vandredi, enn parmi sa de-la inn donn mwa enn kalot ek enn koutpie san oken rezon. Monn tonb anba. Kan mo pe leve, enn lot garson inn zet mwa anba ek linn anvway enn ros lor mo latet. Mo nepli anvi al sa kolez-la. A sak fwa, mo de kamarad mok mwa ek sa bles mwa,” adolesan-la rakonte.

Devi, de so kote, pa kasiet so koler. “Mo garson ti kapav mor si mo pa ti al laba lor vites ek a tan. Li pa ti pe kapav marse ek ti port bann blesir. Kan monn trouv mo garson dan sa leta-la, monn ankoler ek monn reklam bann explikasion avek lekol-la, me responsab-la pa finn resi donn mwa enn explikasion plozib.Apre ki linn viv  enn kalver dan so kolez, mo garson nepli anvi retourn laba ek monn koumans demars pou transfer li enn lot kolez. Linn fer enn scan ek erezman, li pena naryin grav. Mo swete ki pran aksion sever kont sa de garson-la. Si azordi mo zanfan viktim, dimin li kapav enn lot dimoun so zanfan. Li byin trist ki an 2018 ankor ena sa bann zafer-la,” Devi dir.

Solisite pou enn reaksion, enn responsab minister ledikasion explike ki enn lanket pe fer.

“Minister inn pran dosie-la ek pe swiv sa zafer-la depre. Akoz pe fer enn lanket, nou pe atann bann konklizion,” responsab-la explike. Enn lanket polisiyer inn egalman ouver.

Comments

comments