[Exclusive] Saint-Pierre: Jaya 22 An “Mo misie pe sipliy mwa retourn ar li…”

Sa fer trwa an ki Jaya* (prenon modifie), 22 an ek abitant Saint-Pierre, inn fianse avek Yoven* (prenon modifie), 30 an. Depi sa, Jaya inn viv enn kalver avek so lafami ek lafami Yoven, ki enn alkolik ek vinn inkontrolab apre ki li konsom lalkol. Li konfie avek nou…

Jaya dir: “Zis kouma noun fini fianse, ti ena enn zour li ti vinn frekante kot mwa. Li ti sou sa zour-la ek pa ti pe kapav marse. Li ti akonpanie avek so enn kamarad. Mo mama ti pous li ek ti dir li retourn so lakaz. Apre 2-3 zour, linn vinn dimann mo mama exkiz ek mo mama inn pardonn li.”

Me kosmar Jaya pa fini lamem. Aster ki li al konn laverite lor Yoven. Enn lot zour, swa le 3 Zanvie lane avan, ti ena tou lafami prezan kot Jaya ek Yoven inn refer so aparision. Li ti bwar ek sou ek inn koumans gengn problem avek Jaya so tonton, ki viv dan mem lakour. Apre enn moman diskision, Jaya so fianse inn pran lesans ek vid lor so tonton so loto, ki ti dan garaz akote so lakaz.

“Aster letan mo bann kouzin ek bofrer inn koumans defann Yoven. Sa moman lamem Yoven inn plis koumans eksite. Kan noun telefonn so lafami pou vinn sers li, zot inn dir zot pa pou rant ladan. Erezman tou inn kalme apre enn ti moman me nou lane inn mal koumanse. So landimin kouma linn leve, mo mama inn dir li ale ek pa vinn res isi ankor. Linn ekoute ek linn al res kot so ser,” Jaya explike.

Apre sa diskision-la, Yoven inn revinn dimann Jaya so mama exkiz apre 2-3 zour. Lafami inn pardonn li ankor enn fwa. An mem tan, Jaya so papa inn desede. Akoz sa, Yoven inn koumans res kot Jaya ek so mama pou ki zot pa res tousel. “Linn pran tou so bann zafer linn vinn res kot mwa,” Jaya dir.

Lane dernie, dapre Jaya, Yoven ek Jaya so mama inn al gengn enn lot problem akoz Yoven inn dir ki mama Jaya ena enn lot dimoun dan so lavi. “Mo pa ti pe rod aksepte. Akoz sa, linn pran tou so zafer ek retourn kot li. Apre enn semen mo pa kone kouma mo lespri inn sanze monn koumans kwar li ek monn kit lakaz mo lafami mo ti al kot li an Juillet,” Jaya konfie.

Nou viktim dir nou ki Yoven so lafami ti pe donn li lord ek li ti pe fer tou saki zot dir. An Aout, Jaya inn marye sivil avek Yoven san ki so lafami kone. “Kan noun fini marye sivil, sitiasion inn koumans dezenere ek sanze dan Yoven so lakaz. Nou ti a 5 dimoun ki ti pe res dan sa lakaz-la. Toulezour 4 dimoun-la, ladan mo misie, so mama, so papa ek so frer ti pe fini sou. Mo ti koumadir enn zako dan zot lakaz,” Jaya explike an larm.

Le 17 ek le 2 tou le mwa, so mama aste boutey rom li bwar apre li koumans maltret Jaya kouma enn lisyin. Me Yoven ti pe defann Jaya. “Kan mo kwi mo ti pe al travay ek kan so tanto mo retourne, pena manze. Monn al kone Yoven so mama ti pe fini zet tou. Mo pa kone kouma mo mama inn al konn sa zafer-la ek linn telefonn mwa. An mem tan, monn exkiz mo mama ek li osi linn pardonn mwa,” nou interlokitris konfie.

Ariv le 3 Desam, Jaya so frer inn mars lor dife ek li ti al laba. Mem zour, so frer ki ena 12 an inn fer enn gran aksidan. “Monn pran mo ti frer kouma ti baba monn amen li lopital. Letan mo telefonn mo misie pou explik li, linn koumans maltret mwa ek dimann mwa kifer monn amen mo ti frer lopital. Mo mama pa ti resi al lopital sa zour-la. Bondie gran ek mo frer pa inn blese boukou. Zis so lipie inn gengn enn kou,” Jaya dir.

Sa zour-la, Yoven inn vinn sers Jaya lopital par enn transpor. Problem pa le fini pou nou viktim Jaya. Le 3 Zanvie 2018, Jaya inn al rann vizit kot so mama tousel. Ariv aswar ver 21hr, Yoven inn vini par motosiklet ek li ti fini sou. “Mem ti ena gro lapli, linn vini pou pran mwa ale. Kan noun rant kot li, linn koumans maltret mwa. Mo pann dir li naryin akoz mo kone li vinn enn demon kan li bwar,” sa abitant Saint-Pierre-la rakonte.

Jaya pann koz avek Yoven so landimin mem ki li finn dimann li exkiz. Apre sa tou inn korek ant zot. Ariv le 6 Zanvie, Jaya so frer inn telefonn li pou dir li ena enn plan lamer Dimans le 7 Zanvie. “Yoven dir mo frer oui nou pou vini ek kan linn fini koupe, li dir mwa si mo pou ale, ale pou tou letan ek pa retourne. Pran depi le 25 Desam 2017 vinn ziska le 2 Zanvie 2018, monn amize avek so lafami. Ek le 3 Zanvie, linn vinn pran mwa depi kot mo lafami. Ek aster li pann rod les mwa al lamer avek lafami,” Jaya dir.

Kan Jaya inn dir li pou ale, Yoven inn pran tou so linz ek zet andeor lakaz. Linn dir Jaya pran so linz al kot so mama ek pa retourne. Mem moman, linn telefonn Jaya so mama pou met li okouran. Jaya inn retourn kot so mama sa zour-la. Apre 2-3 zour, Yoven ek so lafami inn koumans sipliye Jaya pou retourne akoz zot pa pe kapav reste.

“Monn refiz zot paski mo pa enn poupet mwa. Kan anvi ale kan anvi retourne. Mwa ek mo lafami inn pans pou al de lavan avek sa zafer-la. Noun koumans prosedir divors akoz monn desid pou separe. Mo pa pou kapav viv avek li dan enn sitiasion parey. Ariv enn bon zour, Yoven ek so bofrer inn propoz Jaya pou retourne paski zot pou rod enn lakaz loue pou zot reste. Jaya inn refize akoz li dir ki dan 3 an Yoven pann sanze ek pann aret bwar. Li pa kwar ki aster li pou sanze.

Samdi le 27 Zanvie, Yoven so papa inn telefonn Jaya pou dir ki so garson inn bwar pwazon ek si ariv li kitsoz Jaya pou pey sa cher. “Mo kone monn fer enn gran erer ek mo mama. Mo mama inn pardonn mwa malgre sa me mo pann anvi re rant dan enn piez. Mo problem se mo pe extra strese akoz sa bann zafer-la. Mo pe malad tou ek anvi siside. Mo pa pe kone ki pou fer. Ed mwa ou konsey mwa saki kapav,” Jaya dir.

Si zot ena kitsoz pou konsey Jaya ki li bizin fer, ou si zot inn viv mem sitiasion dan lavi, ki zot inn fer ek met enn komanter anba pou li lir. Jaya remersie zot tou.

Loading...

Comments

comments