Zafer Gaiqui: Trwa Polisie CID Curepipe Gengn Transfer

David Gaiqui inn sorti avek enn sourir depi lakour Curepipe azordi, Vandredi le 2 Fevrie. Pena oken sarz ki peze kont li apre kalver ki linn sibir ant lamin bann ofisie Central Investigation Division Curepipe. Dan sa zafer-la, trwa ofisie inite lapolis inn transfere Special Supporting Unit.

“Monn santi mwa imilie. Akoz ti ena enn fam polisiyer parmi bann personel sa zour-la,” David Gaiqui inn konfie. “Mem so boxer zot inn dir li tire,” so frer dir ki ti egalman arete ek kondir stasion lapolis larezion sa zour-la.

Zafer pou pli sal pou sa trwa ofisie-la. Akoz David Gaiqui inn egalman deklare ki li pann fer oken deklarasion kont so avoka Me Anoop Goodary, ki ti piblie so foto lor Facebook alos ki ti li atase touni lor enn sez dan stasion lapolis.

Plizir personalite ti konserne apre ki sa zafer-la inn eklate. Navin Ramgoolam estime ki finn ena enn ‘cover-up’ dan sa zafer-la. “Se extraordiner ki pa finn ena oken sispansion ziska ler. Bann Morisyin inn vinn tro pasif,” li deklare.

Bann manb Bar Council swete ki bann mezir konkre pran kont bann rogue officers, ki angaz zot a bann akt violans kont bann sispe ou intimidasion anver bann avoka.

Dan sa zafer lamem, panel avoka David Gaiqui inn desid lans Human Rights Association yer, Zedi le 1er Fevrie. Obzektif: asire ki bann lartik konstitision konsernan bann drwa zom respekte.

Pandan lansman-la, Leading Counsel dan zafer Gaiqui inn montre ledwa plizir reform zidisiyer ek lafors polisiyer ki bizin revwar. Akoz ena bann lalwa, zot deplore, ki dat lane 1885, ena 1945, kouma Courts Act. Zot azoute ki dapre public Officer Protection Act, ki date ler kolonial, enn individi ena 2 an pou pourswiv enn ofisie leta anka problem.

Loading...

Comments

comments