Zot Atas Li Lor So Lili Lopital: “Zot inn tret mwa kouma enn kriminel divan mo zanfan”

Li ti atase ar lasenn lor so lili lopital, kouma enn kriminel vilguer. 9 an apre bann fe, Dooyoodan Neemye touzour pa dizere saki finn ariv li. Par so avoka, Me Yahia Nazroo, sa peser-la dimann reparasion, ek reklam Rs 1 millions avek leta. Prose-la inn apele lakour siprem, inn gengn 2-3 zour.

Apele lor bar, Dooyoodan Neemye rakonte ki le 2 Zanvie 2009, enn diskision inn eklate ant li ek so bofrer dan Tamarin, Rivière-Noire. “Mo ti al dispanser paski mo ti brile me zot inn konsey mwa pou al lopital.”

Enn fwa lopital Victoria, Candos, enn polisie inn interpel li ek dimann li so version de-fe. Dapre li, so bofrer ti fini fer enn depozision kont li ek akiz li pou agresion avek premeditasion. Dooyoodan Neemye insiste. “Pa finn dir mwa si mo an eta darestasion sa ler-la !”

Peser-la inn fer kone ki li ti atase ar lasenn lor so lili lopital. “Pran le 2 ziska le 4 Zanvie 2009, ti ena enn polisie akote mo lili sak ler.” Enn sitiasion imilian ek tromatizan, dapre sa abitan Tamarin-la. “Zot ti atas mwa kouma enn kriminel, mem kan mo tifi 6 an ek mo lafami ti vinn guet mwa…”

Diskresion…

Pa zis sa. “Kan mo ti bizin al twalet ou lasal debin, mo seviy ti atase ek mo ti bizin mars divan zot tou.”

Kan linn sorti lopital, Dooyoodan Neemye inn fer obze enn akizasion provizwar agresion avek premeditasion. Linn libere kont enn kosion. Zom-la soulinie ki tretman kinn donn li port atint a so kredibilite, so loner ek so repitasion.

Toutfwa, leta, reprezante par Me Langut, Senior State Attorney, indike ki plinyan-la ti informe lor so bann drwa konstitisionel ek bann akizasion kinn porte kont li. “It is a practice to handcuff any person who is in the police custody and where inappropriate/impracticable, to use footcuff.”

Me Langut inn fer resortir ki kom Dooyoodan Neemye ti brile lor lebra, so bann lipie inn lie ek atase. “Inn plas sa bann footcuff-la diskretman san ki personn kapav trouv li akoz plinyan-la ti ena kouvertir lor li,” avoka-la dir.

Prose-la pou kontinie le 28 Mars.

Loading...

Comments

comments